Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu
Publicznym w Mąkoszycach

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola
Publicznego w Mąkoszycach
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH 
NA ROK SZKOLNY 2024/25
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach informuje o zmianie kursu autobusu od 14.05.2024r. do 16.05.2024r. Rano będzie jeden kurs 7:30 z Borucic, powrót 13:00 Tarnowiec, 14:20 Borucice.