Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ogłasza konkurs 
literacki i plastyczny 
pt. „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA” 

regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2

Bieżące informacje

Pragniemy zapewnić dzieciom radosne i pogodne dzieciństwo. Naszym celem jest wspólnie z rodzicami stworzenie dzieciom warunków umożliwiających wszechstronny rozwój psychofizyczny, wzrastanie w miłości oraz zrozumienie otaczającego ich świata.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania u dziecka w przedszkolu w okresie wystąpienia zagrożenia COVID-19

  1. Dziecko z objawami chorobowymi ( w tym temperatura 37 st) należy niezwłocznie odizolować od osób zdrowych, umieszczając w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu -izolatce. Dziecko będzie tam przebywało w obecności pracownika upoważnionego przez dyrektora przedszkola zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, aż do przybycia rodzica , opiekuna. We wspomnianym pomieszczeniu nie może przebywać inna osoba. 
2. Nauczyciel powiadamia dyrektora o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka. 
3. O zaistniałej sytuacji dyrektor ( nauczyciel lub inna wyznaczona osoba– w przypadku nieobecności dyrektora) powiadamia rodziców (prawnych opiekunów dziecka), sanepid 77444 18 50 , 77444 18 38 , w nagłych wypadkach tel. alarmowy: 793 832 257, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia osoby odizolowanej , osoba decyzyjna zobowiązana jest zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
4. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola i skontaktować się z lekarzem POZ. 
5. Rodzic ma obowiązek poinformować( telefonicznie lub mailowo w danym dniu ) dyrektora placówki o diagnozie lekarskiej u dziecka. 
6. Dyrektor powiadamia wszystkich pracowników przedszkola o zaistniałym podejrzeniu zakażenia na terenie przedszkola. 
7. Pomieszczenia w których przebywało dziecko oraz zabawki należy dokładnie zdezynfekować. 
8. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, stosując się ściśle do wytycznych powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej. O podjętych działaniach dyrektor niezwłocznie informuje rodziców i wszystkich pracowników przedszkola. Możliwe jest zamknięcie placówki, konieczność kwarantanny.   
9. Dyrektor przekaże powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej listę osób, które mogły mieć kontakt z dzieckiem z podejrzeniem zarażenia koronawirusem oraz informacje o jego sytuacji zdrowotnej – zgodnie z arkuszem wypełnionym przez rodzica /opiekuna prawnego. 
10. W przypadku wdrożenia przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną dodatkowych procedur, rodzice zostaną o tym niezwłocznie poinformowani.   
11. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu uzyskania konsultacji lub porady. 
12. O podejrzeniu wystąpienia zakażenia koronawirusem dyrektor niezwłocznie poinformuje mailowo pozostałych rodziców  

Ulotka-jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu

POBIERZ